onsdag, mars 18, 2015

Vi får aldrig svika utsatta barn

I dag gav Stadsrevisionen kritik mot flera av stadsdelsnämnderna i Göteborg för deras arbete med barnavårdsutredningar. Kritiken är berättigad. Det är uppenbart att lagstiftningens krav inte uppfylls och det är oacceptabelt.

Granskningen visar att det finns allvarliga brister, bland annat när det gäller att leva upp till socialtjänstlagens skyndsamhetskrav och tidsgräns för utredningar som avser barn. Det innebär att det finns risk för att barns behov av skydd och stöd skiljer beroende på var man bor i Göteborg och det är inte acceptabelt.

SDN Örgryte-Härlanda är en av de stadsdelsnämnder som får kritik. I förra veckan träffade vi i presidiet revisionen där vi hade ett bra samtal om de brister som uppdagats. Åtgärder är vidtagna och fler planeras vilket är positivt. Tyvärr är frågan om antalet sena barnavårdsutredningar ingen nyhet utan en fråga som stadsdelens socialtjänst har brottas med under en längre tid.

Utredningar som gäller barn och unga som kan behöva skydd ska ha högsta prioritet och utredningar ska inledas utan dröjsmål och resursbrist kan aldrig vara ett skäl till att inte starta en utredning.

När föräldrar inte klarar föräldrarollen måste hjälpen finnas där. Samhället får aldrig svika. Det är en angelägen uppgift att säkerställa att det alltid fungerar. Redan 2011 tog jag initiativ i nämnden till att kontinuerligt följa upp arbetet med utsatta barn – ett förslag som avslogs av den dåvarande rödgröna majoriteten.

Barnrättsperspektivet är starkt i Göteborg, men det är uppenbart att det fortfarande finns brister i hur det fungerar i praktiken. Samhället får aldrig svika utsatta barn. Det är bara att beklaga att det förekommer i Göteborg.

I nyhetsflödet: GP,

Inga kommentarer: