torsdag, september 13, 2012

Sänkt bolagsskatt stärker Sverige


En hög bolagsskatt är skadlig för tillväxten och därför är det välkommet att regeringen nu föreslår en kraftig sänkning. Bra skattemässiga villkor för investeringar är avgörande för att svenska företag ska kunna konkurrera på en global marknad.

Sänkningen från dagens från 26,3 procent till 22 procent, innebär att Sverige hamnar under genomsnittet för både OECD och EU. Att Folkpartiet och regeringen nu satsar på företagen ger nya möjligheter till framgång. Det är positivt och bra.

Samtidigt behöver Sverige på sikt genomföra en större skattereform. En av utgångspunkterna för en sådan skattereform bör vara att ytterligare minska skatten på kunskap och ansträngning. Ska vi konkurrera om kunskapsintensiva jobb måste skatterna vara internationellt konkurrenskraftiga.

I nyhetsflödet: SR, SvD, PA, DN, EX, AB, 

tisdag, september 11, 2012

Fortsatt satsning på forskning och på framtiden!


Utbildningsminister Jan Björklund presenterade i dag tillsammans med övriga partiledare i regeringen innehållet i den kommande forsknings- och innovationspropositionen. De kommande åren höjs anslagen till forskning kraftigt, närmare bestämt med 4 miljarder kronor till 2016. Då ska vi komma ihåg att anslagen redan är på rekordnivåer. Tidigare regeringar har inte ens varit i närheten. Ändå försöker Alliansfritt och Högberg få det att låta som att regeringen plockar idéer från Stefan Löfven.

Ordning och reda i statsfinanserna och den svenska konkurrenskraftiga ekonomin möjliggör fortsatta och viktiga investeringar i framtiden. Dit hör den högre utbildningen och forskningen. Det är välkommet att regeringen också stärker universiteten och högskolorna genom att förbättra möjligheterna till att
"bedriva långsiktig forskning med både hög risk och stor potential", som Björklund uttrycker det i sitt nyhetsbrev.

Endast tre länder i världen satsade en högre andel av BNP på forskning och utveckling än Sverige (2010), det ska vi vara stolta över. Ska Sverige fortsätta behålla och ytterligare stärka sin position som ledande forskningsnation måste vi kunna erbjuda ledande forskningsmiljöer (som exempelvis ESS och MAX IV) av hög kvalitet och välutbildad arbetskraft. En sådan miljö bidrar till ett bättre och starkare företagsklimat i en allt mer globaliserad miljö. Det är bara att lyfta på hatten!

I nyhetsflödet: GP, SVT, DN, AB, EX, SvD, SR,

måndag, september 10, 2012

Vikande kunskapsresultat i Örgryte-Härlanda


Nyligen fick vi ta del ny betygsstatistik från Örgryte-Härlandasskolor som visar att andelen elever som uppnådde målen i grundskolan har sjunkit från 86,3 (2011) till 76,2 (2012), vilket är en försämring med över 10 procentenheter.På kommande sammanträde med stadsdelsnämnden kommer vi att få en fördjupning avresultaten, men utvecklingen är oroande. Vi kan se hur kunskapsresultaten runtom i Göteborg försämras. I flera viktiga ämnen har stadens grundskoleelever desämsta resultaten på över ett decennium. Vi måste utmana alla elever, såväl elever i behov av extra stöd som de elever som högpresterar att nå längre.

Folkpartiet liberalerna vill se en nystart för grundskolan iGöteborg. I vårt förslag till budget föreslår vi att grundskolorna lyfts frånstadsdelarna och samlas i en central skolnämnd. Nyligen föreslog majoritetenatt stadsdelarna istället ska inrätta lokala skolutskott vilket jag tror ärhelt fel väg att gå. Kommer att återkomma i det ämnet. Oavsett hur viorganiserar våra skolor i Göteborg behöver vi ändå underlätta för rektorerna,höja lärarnas löner, öronmärka resurserna och systematiskt planera, följa uppoch utvärdera kunskapsresultaten. Arbetet med att systematiskt följa upp resultaten är igång – men borde varit på plats för länge sen. Men det har inte Socialdemokraterna varitspeciellt intresserad av.

tisdag, september 04, 2012

Regeringen miljardsatsar på unga

I dag presenterade partiledarna i Alliansen sitt ungdomspaket på sammanlagt 8,1 miljarder kronor under åren 2013 till 2016. För att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv görs satsningar på lärlingsutbildningar och den gymnasiala yrkesutbildningen. För att möta den svaga konjunkturen föreslås en tillfällig ökning av antalet utbildningsplatser inom bland annat yrkesvux och lärlingsvux samt arbetsmarknadspolitiska åtgärder, bland annat en förstärkning av nystartsjobben, ökat förmedlarstöd och studiemotiverande insatser.

Folkpartiet och regeringen har genomfört flera viktiga reformer för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. De halverade socialavgifterna för unga är ett viktigt steg. Skulle Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet chockhöja avgifterna igen skulle det innebära bara för Göteborg en förlust om ca 163 miljoner kronor under 2013 – miljoner som i stället helt skulle kunna finansiera exempelvis 320-504 gymnasielärare, 333-378 sjuksköterskor eller 400-507 vårdbiträden.
Det kvarstår fortfarande stora utmaningar. Inte minst handlar det om att skapa fler vägar till arbete för unga. Särskilda ungdomsavtal som vi i Göteborg har föreslagit är ett verktyg. Att regeringen nu genomför flera reformer för att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv är viktigt och välkommet.

I nyhetsflödet: SvD, DN, AB, EX