tisdag, mars 24, 2015

Kvalitén i förskolan påverkas av stora barngrupper

I dag var hela SDN Örgryte-Härlanda ute på studiebesök hos flera av stadsdelens förskolor. Jag själv besökte våra avdelningar på Hackspettsgatan i Skår och vi hade både givande och bra samtal om verksamheten. När man besöker verksamheten är det lätt att förstå varför den svenska förskolan är så uppskattad. Förskollärare och barnskötare gör ett fantastiskt jobb.

Men. Det är svårt att diskutera kvalité i förskolan utan att nämna barngruppernas storlek. Vi har sett en utveckling under längre tid där grupperna blir allt större på avdelningarna och där barnen vistas allt längre tid under dagarna, så även på förskolan jag besökte i dag.

Tänk vad det skulle göra för det pedagogiska arbetet och för personalens arbetsmiljö.

Det är uppenbart att det måste bli färre barn i grupperna. För att det ska vara möjligt krävs en helt annan prioritering av förskolan av det rödgröna styret i fördelningen av resurser samt ändamålsenliga lokaler och en fungerande lösning kring vikarier.

Det är möjligt i andra kommuner att minska barngrupperna och det är så klart fullt möjligt även i Göteborg.

onsdag, mars 18, 2015

Vi får aldrig svika utsatta barn

I dag gav Stadsrevisionen kritik mot flera av stadsdelsnämnderna i Göteborg för deras arbete med barnavårdsutredningar. Kritiken är berättigad. Det är uppenbart att lagstiftningens krav inte uppfylls och det är oacceptabelt.

Granskningen visar att det finns allvarliga brister, bland annat när det gäller att leva upp till socialtjänstlagens skyndsamhetskrav och tidsgräns för utredningar som avser barn. Det innebär att det finns risk för att barns behov av skydd och stöd skiljer beroende på var man bor i Göteborg och det är inte acceptabelt.

SDN Örgryte-Härlanda är en av de stadsdelsnämnder som får kritik. I förra veckan träffade vi i presidiet revisionen där vi hade ett bra samtal om de brister som uppdagats. Åtgärder är vidtagna och fler planeras vilket är positivt. Tyvärr är frågan om antalet sena barnavårdsutredningar ingen nyhet utan en fråga som stadsdelens socialtjänst har brottas med under en längre tid.

Utredningar som gäller barn och unga som kan behöva skydd ska ha högsta prioritet och utredningar ska inledas utan dröjsmål och resursbrist kan aldrig vara ett skäl till att inte starta en utredning.

När föräldrar inte klarar föräldrarollen måste hjälpen finnas där. Samhället får aldrig svika. Det är en angelägen uppgift att säkerställa att det alltid fungerar. Redan 2011 tog jag initiativ i nämnden till att kontinuerligt följa upp arbetet med utsatta barn – ett förslag som avslogs av den dåvarande rödgröna majoriteten.

Barnrättsperspektivet är starkt i Göteborg, men det är uppenbart att det fortfarande finns brister i hur det fungerar i praktiken. Samhället får aldrig svika utsatta barn. Det är bara att beklaga att det förekommer i Göteborg.

I nyhetsflödet: GP,

fredag, mars 06, 2015

Rektorerna i Örgryte-Härlanda behöver bättre förutsättning

I veckan träffade jag tillsammans med övriga utbildningsutskottet i SDN Örgryte-Härlanda stadsdelens rektorer där vi förde en diskussion om det pedagogiska ledarskapet i skolan. Rektorerna har ett oerhört viktigt uppdrag och det är nog få chefer inom staden som är så klämda mellan den kommunala budgeten och det statliga uppdraget.

Stadsdelen brottades under hela förra mandatperioden med ett underskott inom skolväsendet och det var en situation som ärvdes från de gamla stadsdelarna Örgryte och Härlanda. Mot bakgrund av det kan man bara konstatera att de gör ett fantastiskt arbete med resurserna som står till förfogande.

Sist vi träffades hade rektorerna precis hyvla bort speciallärare, specialpedagoger och skolbibliotekarier (vi röstade emot åtgärden). Men tänk vad de skulle kunna göra om det verkligen satsades på skolan i Göteborg och fördelningen av resurser såg annorlunda ut. Om budgeten faktiskt följde kostnaderna. I dag får personal och elever betala.

Ett av grundproblemen är att skolan i jämförelse med andra storstäder är underfinansierad. I Örgryte-Härlanda räcker pengarna nätt och jämnt till den lagstadgade undervisningen och lite extra stöd. Det riktigt svåra för rektorerna är stödet till elever i behov av särskilt stöd och det gör ont att höra. Vi är en välmående stadsdel – men även vi har elever som behöver extra stöd och hjälp – men i rödgrönrosas resursfördelningsmodell straffas våra elever.

Det är uppenbart att det behövs en rad skolreformer i Göteborg. Ska vi stärka det pedagogiska ledarskapet krävs att rektorerna har rätt förutsättning. Det innebär ett kvalitativt administrativt stöd lokalt på varje skola och rätt resurser så att rektorerna faktiskt kan göra skillnad. 

torsdag, mars 05, 2015

Regeringen vill begränsa företagande och strypa valfriheten inom välfärden

I dag meddelade civilminister Ardalan Shekarabi (S) tillsammans med Jonas Sjöstedt (V) på DN debatt att de inleder kriget mot människors valfrihet och välfärd. En särskild utredare ska nu se över hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör regleras. Eller med andra ord: företagandet ska begränsas och valfriheten inom välfärden ska strypas.

Välfärdsföretagandet i Sverige fyller en central funktion och bidrar stort i omsorgen av äldre och sjuka. Bara sektorn vård och omsorg består av 11 200 företag med 160 000 anställda över hela landet. Över 200 000 barn och elever, runt om i landet, går i förskolor och skolor som nu hotas av regeringen. De är vårdcentraler, äldreboenden, förskolor och skolor med hög kvalitet och där brukarna är nöjda. Totalt sysselsätter företagen inom välfärden nästan motsvarande hela Malmös befolkning. De bidrar i allra högsta grad till den svenska välfärden. Men jobb som varje dag gör skillnad i människors vardag är inte välkomna.

Jag är inte företagare. Men jag förstår verkligen den oro som nu finns. Får man ingen avkastning på sitt arbete är det svårt att få ihop kapital till nya investeringar som kan utveckla verksamheten och förbättra kvalitén. Om företagen fortsättningsvis bara får gå med förlust så kommer det inte att finnas några företag kvar. Politiken som nu ska drivas igenom är med precision ett kraftigt slag mot kvinnligt företagande.

Beskedet från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet är även ett hot mot individens frihet. Valfrihetsreformerna som infördes för två decennier ska nu lagstiftas bort när klockan dras tillbaka till 70-talet. Makten hos medborgarna ska begränsas och istället ska kommunala och regionala politiker tillsammans med regeringen fatta enskilda individers kanske viktigaste beslut. Det är beklagligt.