söndag, september 21, 2008

Låt kunskapen styra - inte könet

För mig som liberal är utgångspunkten att individer oavsett kön ska behandlas lika. En färsk rapport från Centrum för rättvisa slår fast att det finns en systematisk könsdiskriminering i den svenska högskolan.Kvinnor har sedan 2006 sorterats bort i ansökningsförfarandet i 7397 fall av 7901 med hänvisning till att de tillhör ett överrepresenterat kön. Det är nio av tio fall.

Jag kan beklaga att det inte finns en bättre och jämnare könsfördelning på våra utbildningar. Varje år drabbas tusentals blivande studenter av diskriminering, då många högskolesäten låter kön får avgöra vem som ska få en utbildningsplats när flera studenter har lika meriter. Det kan tyckas sympatiskt att då lyfta fram könet som då är underrepresenterat på utbildningen. Samtidigt har vi en verklighet att förhålla oss till, idag är generellt flickor bättre än pojkar när det kommer till studieresultat och därför borde deras resultat också ge utslag i statistiken när de väl börjar studera inom den högre utbildningen. Vad är det annars för mening med att skaffa bra betyg om man ändå ska bli bortsorterad på grund av sitt kön när man väl söker sig vidare efter gymnasiet.

Jag motsätter sig all form av diskriminering. Vi menar att den enda relevanta faktorn när man söker till högskolan är ens meriter, och då framför allt betygen. Jag anser att det behövs ett nytt ansökningsförfarande som slår till när sökande med likvärdiga betyg ska skiljas. Det kan vara ett prov eller test som upplevs av studenterna som rättvist och som lättare kan skilja på sökanden, för dagens system diskriminerar kvinnor oavsett hur god tanken faktiskt är. Historiskt sett har kvinnor drabbats hårt på grund av särbehandling och diskriminering baserad på kön. Så får det inte fortsätta.

Inga kommentarer: