tisdag, oktober 27, 2015

Göteborgs stad ska inte hyra ut prylar och utrustning

I en ansökan till Miljö- och Klimatnämnden vill den rödgröna majoriteten i SDN Örgryte-Härlanda, inom ramen för det omdiskuterade Miljöprogrammet, köpa in utrustning och prylar som sedan ska hyras ut till göteborgare via stadens medborgarkontor, kulturhus och bibliotek. Och det ska vara gratis. Folkpartiet liberalerna försökte stoppa beslutet ikväll. Läs hela ärendet.

Globaliseringen och den digitala utvecklingen har snabbt förändrat våra konsumtionsmönster, en utveckling som jag välkomnar. Det som inte var möjligt för bara några år sedan är i dag en verklighet. I dag behöver vi inte köpa det vi behöver, utan vi kan allt oftare hyra eller låna. Delningsekonomin omsätter redan 213 miljarder kronor och väntas växa kraftigt framöver.

Det finns redan flera tjänster på marknaden. Uber, Airbnb, Klädoteket.se, Rentl.se är några exempel och de flesta byggvaruhusen erbjuder även uthyrningsservice för de kunder som vill undvika att exempelvis köpa dyra verktyg. Nu ska Göteborgs stad även konkurrera på den marknaden. Det är galet och vi har andra utmaningar att prioritera.

Delningsekonomin har en stor potential, särskilt här i Sverige. Den växer av egen kraft och av entreprenörer som vågar att tänka nytt. Men nu ska troligtvis ett projekt sjösättas där Göteborgs stad ska köpa in prylar för uthyrning och konkurrera på ännu en marknad. Beslutet är, enligt mig, inte förenligt med den kommunala kompetensen och det är definitivt inte att använda skattebetalarnas pengar på bästa sätt.

Ett nytt äldreboende ska planeras i Örgryte-Härlanda

I dag tog Folkpartiet liberalerna och Moderaterna initiativ till att påbörja planeringen av ett nytt äldreboende i stadsdelen Örgryte-Härlanda. Glädjande ställde sig den rödgröna majoriteten bakom förslaget och det blir en spännande fortsättning.


Göteborg har en allt äldre befolkning och från 2020 kommer staden att behöva bygga ett nytt äldreboende, per år, för att möta platsbehovet. Örgryte-Härlanda är en av de stadsdelar i Göteborg som har äldst befolkning och redan idag har vi äldre som väntar i kö på ett boende.Planering och byggnation av ett nytt äldreboende tar flera år. Därför tog vi initiativ till att starta processen med att planera ett nytt modern äldreboende i stadsdelen. Förhoppningsvis kan ett nytt boende kombineras med såväl trygghetsboende som med en förskola.  

torsdag, september 24, 2015

Vi måste ta lärarbristen på allvar

Fyra av fem kommuner i Västsverige har lärarbrist och Göteborgs stad är en av dem. I samband med terminsstarten saknades 200 lärare och flera stadsdelar vittnar om att det blir svårare att rekrytera ny personal. Vi måste ta lärarbristen på allvar.

Ska Göteborg utvecklas som kunskapsstad behöver vi lyfta läraryrket och stärka Göteborgs stad som arbetsgivare. Det handlar bla om att fortsätta reformera lärarutbildningen, vi måste höja lärarnas löner och säkerställa att rektor och lärare har tillräckliga med resurser för att möta varje enskild elevs behov. Det skriver jag i dag på GP debatt tillsammans Helene Odenjung i ett svar till Lärarförbundet som varnar för utvecklingen tidigare i veckan.

torsdag, april 30, 2015

Trygghet är viktigt

Sedan en tid tillbaka har spårvagnshållplatsen Tingvallsvägen (hållplatsen innan Östra
Sjukhuset) vid flera tillfällen blivit vandaliserad. Krossat glas har omgärdat hållplatsen och när jag var där senast var det ingen trevlig upplevelse. Nolltolerans måste gälla mot all form av vandalisering. Västtrafiks trygghetspolicy är tydlig "Hållplatser och terminaler ska vara utformade så att du tryggt kan ta dig dit och vänta på din avgång." Att döma av min bild är verkligheten något annat.

På stadsdelsnämndens sammanträde lyfte jag frågan. Även om hållplatsen ligger i stadsdelen har vi inte ansvar för frågan. Men vi kan agera och därför är jag glad att frågan nu kommer att lyftas i vårt samhällsbyggnadsråd. Trygghetsvandringar och bättre belysning kan vara några av lösningarna.

I ett annat ärende yttrade vi oss över om Kvinnokliniken på Östra Sjukhuset ska få sätta upp en övervakningskamera som en del av en integrerad porttelefon. Folkpartiet och Moderaterna röstade för att kliniken ska få ett tillstånd. De rödgröna röstade nej. Att personalen kan se vilka de släpper in genom dörren är en bra säkerhetslösning och som kan stärka tryggheten samtidigt som de sparar tid. Men vi har uppenbarligen olika syn på trygghet i nämnden.

 

onsdag, april 29, 2015

Bristen på bostäder är akut

I går hade SDN Örgryte-Härlanda sammanträde och den stora diskussionen på mötet kom att handla om bristen på bostäder för utsatta grupper. Situationen är nu akut och med tanke på hur det ser ut i vår omvärld så kommer situationen att bli värre.

Samtliga stadsdelar skickar nu tydliga signaler om bristen på bostäder och boendealternativ för personer som är aktuella inom individ- och familjeomsorgen. Boendeproblematiken har blivit akut för fler och fler grupper. Det handlar bland annat om bostäder med särskild service och hem för vård eller boende.


Det är uppenbart att den generella planeringen och utbyggnaden av bostäder inte har fungerat. Nu ser vi resultatet av den misslyckade rödgröna bostadspolitiken i Göteborg. Allt fler stadsdelar tvingas nu att köpa dyra akuta boendelösningar. Örgryte-Härlanda är en av dem.

I stadsdelens uppföljningsrapport skriver förvaltningen att "Vi efterlyser en bättre samordning och planering från staden för att lösa boendeproblemen", det kan knappast bli tydligare. Bostadsbristen i Göteborg drabbar många och slår hårdast mot stadens svaga grupper. Det är en stor utmaning som nu måste lösas.

 

tisdag, mars 24, 2015

Kvalitén i förskolan påverkas av stora barngrupper

I dag var hela SDN Örgryte-Härlanda ute på studiebesök hos flera av stadsdelens förskolor. Jag själv besökte våra avdelningar på Hackspettsgatan i Skår och vi hade både givande och bra samtal om verksamheten. När man besöker verksamheten är det lätt att förstå varför den svenska förskolan är så uppskattad. Förskollärare och barnskötare gör ett fantastiskt jobb.

Men. Det är svårt att diskutera kvalité i förskolan utan att nämna barngruppernas storlek. Vi har sett en utveckling under längre tid där grupperna blir allt större på avdelningarna och där barnen vistas allt längre tid under dagarna, så även på förskolan jag besökte i dag.

Tänk vad det skulle göra för det pedagogiska arbetet och för personalens arbetsmiljö.

Det är uppenbart att det måste bli färre barn i grupperna. För att det ska vara möjligt krävs en helt annan prioritering av förskolan av det rödgröna styret i fördelningen av resurser samt ändamålsenliga lokaler och en fungerande lösning kring vikarier.

Det är möjligt i andra kommuner att minska barngrupperna och det är så klart fullt möjligt även i Göteborg.

onsdag, mars 18, 2015

Vi får aldrig svika utsatta barn

I dag gav Stadsrevisionen kritik mot flera av stadsdelsnämnderna i Göteborg för deras arbete med barnavårdsutredningar. Kritiken är berättigad. Det är uppenbart att lagstiftningens krav inte uppfylls och det är oacceptabelt.

Granskningen visar att det finns allvarliga brister, bland annat när det gäller att leva upp till socialtjänstlagens skyndsamhetskrav och tidsgräns för utredningar som avser barn. Det innebär att det finns risk för att barns behov av skydd och stöd skiljer beroende på var man bor i Göteborg och det är inte acceptabelt.

SDN Örgryte-Härlanda är en av de stadsdelsnämnder som får kritik. I förra veckan träffade vi i presidiet revisionen där vi hade ett bra samtal om de brister som uppdagats. Åtgärder är vidtagna och fler planeras vilket är positivt. Tyvärr är frågan om antalet sena barnavårdsutredningar ingen nyhet utan en fråga som stadsdelens socialtjänst har brottas med under en längre tid.

Utredningar som gäller barn och unga som kan behöva skydd ska ha högsta prioritet och utredningar ska inledas utan dröjsmål och resursbrist kan aldrig vara ett skäl till att inte starta en utredning.

När föräldrar inte klarar föräldrarollen måste hjälpen finnas där. Samhället får aldrig svika. Det är en angelägen uppgift att säkerställa att det alltid fungerar. Redan 2011 tog jag initiativ i nämnden till att kontinuerligt följa upp arbetet med utsatta barn – ett förslag som avslogs av den dåvarande rödgröna majoriteten.

Barnrättsperspektivet är starkt i Göteborg, men det är uppenbart att det fortfarande finns brister i hur det fungerar i praktiken. Samhället får aldrig svika utsatta barn. Det är bara att beklaga att det förekommer i Göteborg.

I nyhetsflödet: GP,

fredag, mars 06, 2015

Rektorerna i Örgryte-Härlanda behöver bättre förutsättning

I veckan träffade jag tillsammans med övriga utbildningsutskottet i SDN Örgryte-Härlanda stadsdelens rektorer där vi förde en diskussion om det pedagogiska ledarskapet i skolan. Rektorerna har ett oerhört viktigt uppdrag och det är nog få chefer inom staden som är så klämda mellan den kommunala budgeten och det statliga uppdraget.

Stadsdelen brottades under hela förra mandatperioden med ett underskott inom skolväsendet och det var en situation som ärvdes från de gamla stadsdelarna Örgryte och Härlanda. Mot bakgrund av det kan man bara konstatera att de gör ett fantastiskt arbete med resurserna som står till förfogande.

Sist vi träffades hade rektorerna precis hyvla bort speciallärare, specialpedagoger och skolbibliotekarier (vi röstade emot åtgärden). Men tänk vad de skulle kunna göra om det verkligen satsades på skolan i Göteborg och fördelningen av resurser såg annorlunda ut. Om budgeten faktiskt följde kostnaderna. I dag får personal och elever betala.

Ett av grundproblemen är att skolan i jämförelse med andra storstäder är underfinansierad. I Örgryte-Härlanda räcker pengarna nätt och jämnt till den lagstadgade undervisningen och lite extra stöd. Det riktigt svåra för rektorerna är stödet till elever i behov av särskilt stöd och det gör ont att höra. Vi är en välmående stadsdel – men även vi har elever som behöver extra stöd och hjälp – men i rödgrönrosas resursfördelningsmodell straffas våra elever.

Det är uppenbart att det behövs en rad skolreformer i Göteborg. Ska vi stärka det pedagogiska ledarskapet krävs att rektorerna har rätt förutsättning. Det innebär ett kvalitativt administrativt stöd lokalt på varje skola och rätt resurser så att rektorerna faktiskt kan göra skillnad.